Colbonddrain CX1000

Pomysł na proste, szybkie i ekonomiczne szlaki komunikacyjne oraz cel, przy realizacji którego można efektywnie wykorzystać naturalne zasoby, stawia przed inwestorami i planistami nowe wyzwania. Wymagane jest przeprowadzenie zadania inżynierskiego przez trudno dostępny, dla tradycyjnego budownictwa, teren. Często nośność podłoża jest niewystarczająca, aby w sposób szybki osiągnąć cel. Bardzo powolny proces konsolidacji mokrego i niespójnego gruntu, przy 90 % konsolidacji podłoża, z reguły trwa od 25 do 30 lat i stwarza poważny problem w zagospodarowaniu gruntu.

Aby przyspieszyć proces konsolidacji, stosowane są dreny pionowe z wykorzystaniem piasku, rur lub rękawów odwadniających.

Firma Colbond od roku 1977 zajmuje się badaniem procesu konsolidacji gruntu. Specjalnie, w tym celu został opracowany wysokoprzesiąkliwy dren taśmowy – Colbonddrain odprowadzający na powierzchnie wodę (grawitacyjną) występującą w porach gruntu. Przez uwolnienie wody grawitacyjnej następuje przyspieszony proces osiadania gruntu. W okresie kilku miesięcy możliwe jest osiągnięcie 90% stopnia konsolidacji. Obszary, które wcześniej nie nadawały się do zabudowy, w krótkim czasie mogą stać się użytecznymi terenami. W ten sposób zastosowanie drenu taśmowego umożliwia inwestorom i planistom osiągnięcie zamierzonego celu angażując niewielkie środki finansowe.

W obszarze zastosowana naszego drenażu nie rozróżniamy miedzy klasycznymi konstrukcjami odwodnień piaskowych czy drenów rurowych. Przy zastosowaniu drenażu Colbonddrain zostają wykorzystane pomiary stosowane przy tradycyjnych metodach konsolidacji. Związane z zastosowaniem metody drenażu taśmowego Colbonddrain oszczędności czasu realizacji i kosztów sprawiły wzrost zainteresowania klientów naszym produktem.